protokół z odbioru końcowego robot budowlanych wykonanych przez... Strona Główna          procsey          Proma Pro          przepierzyć          prnovias          przzepisy


Tematy Darmowe Antywirusy protokół przegladu technicznego instalacji gazowej protokół z czynności przyjęcia granic kto podpisuje protokół szczelnosci instalacji wodnej Protokol przekazania samochodu pracownikowi protokół przeglądu gwarancyjnego budynku protokoły z przeglądu rocznego budynku protokół przyjęcia na stan Biblioteki protokół przekazania nieruchomości wzór protokół uszkodzenia Sprzetu komputerowego protokol przekazania samochodu wzor
Newsletter Your E-mail Address:

  Subscribe
  Un-SubscribeLogin here
Uid 
Pwd
            
                     
         

 

Search This Site
two or three keywords

          
Tell a Friend About This Web Site!

Your Email  
Friend's Email
Message

     

                                       

                                                                                                                                     

 
Welcome to ArticleCity.com

Darmowe Antywirusy

Temat: Dokumenty potwierdzaj?ce na inn? firmę
W przetargu ("stare zasady") na roboty budowlane oferte zlozyly 2 firmy : X i Y. Z firm? X wwszystko w porzadku, jest tansza - jedyne kryterium cena. Firma Y na potwierdzenie spelniania warunkow zamawiajacego zlozyla m.in. wykaz wykonanych w ostatnich 5 latach robot - wykonawca mial potwierdzic spelnienie tego warunku jesli wykaz bedzie zawieral co najmniej 2 roboty tego typu co przedmiot zamowienia (wymiana pokryc dachowych) wraz z dokumentami potwierdzajacymi nalezyte ich wykonanie. Wykaz firmy Y zawiera 5 robot - na kazde zlozono referencje - w tym: - 2 roboty wykonywane przez inna firmę - w przedstawioncyh dokumentach nie ma wzmianki o następstwie prawnym ( o tym, że wczesniej dzialali pod inna nazwa albo sie rozlaczyli mozemy sie tylko domyslac) - 3 pozostale roboty to: sporzadzanie dokumentacji, wykonywanie robot ogolnobudolwanych, modernizacyjnych, nadzor nad budowa, roboty dotyczace kotlowni, kanalizacji, drog, renowacja budynkow - - nigdzie nie ma mowy o dachach! Czy na podst. art. 24 ust. 2 pkt.3 PZP mozemy wykluczyc firmę Y z postepowania??? Czy brak jasno okreslonego rodzaju wykonywanych robot dachowych przez firmę Y w zlozonych dokumentach stanowi podstawe do wykluczenia? Czy firma Y moze przedstawiac dokumenty (protokoly koncowego odbioru robot) wystawione na inna firmę bez potwierdzenia następstwa prawnego??
Źródło: noweprzetargi.owg.pl/forum/viewtopic.php?t=3694Temat: Animacja
Roboty dodatkowe,a efekt końcowy. Jeżeli w toku odbioru wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych w przedmiocie odbioru, warunkujących jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zamawiający może dokonać odbioru wykonanych robót, a strony uzgodnią odrębny termin do wykonania robót dodatkowych. Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy lub jego część określona w umowie, która może być przekazana do użytku. Wykonawca doręcza odbierającemu instrukcje użytkowania i konserwacji maszyn ... robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy, co wymaga potwierdzenia zgodności wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru. Wykonawca zawiadamia podwykonawców, przy których pomocy wykonał przedmiot odbioru, o terminie jego odbioru. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenie wszystkich prób zamawiający może odmówić odbioru. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia - zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. Jeżeli odbiór zostanie dokonany, wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy od daty odbioru. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Należy podkreślić, że rekomendowana wyżej procedura odbioru końcowego nie wynika bezpośrednio z uregulowań prawnych, nawiązuje natomiast do postanowień kodeksu cywilnego, który w ramach umowy o roboty budowlane pozostawia wykonawcy i zamawiającemu znaczną swobodę kształtowania szczegółów proceduralnych odbioru dzieła. W związku z powyższym procedura odbioru końcowego winna być formułowana i negocjowana jako istotny element umowy o roboty budowlane.
Źródło: net-fans.org/forum/viewtopic.php?t=1332


Temat: Piaseczno i okolice
zakresu BIOZ zamieszczonych w ogłoszeniu z art. 42 ust.2 pkt.2 prawa budowlanego Pozwolenie na gaz jest formalnie całkowicie odrębne od tego na dom, nie powołuje się na nie ani nic o nim nie wspomina. Pytanie: jaka jest praktyka w Piasecznie - czy mam traktować instalację gazową jako odrębną inwestycję (wykonanie potrwa maksymalnie dwa dni), mającą własnego kierownika (mój obecny nie ma uprawnień gazowych), dziennik budowy (!) i podlegająca oddzielnym zgłoszeniom na rozpoczęcie i zakończenie, czy mogę uznać, że jest to część całego procesu i tylko załączyć protokół odbioru instalacji gazowej do zgłoszenia końcowego? ... PINB wybiorę się może w piątek, bo nie idzie się dodzwonić. Poza tym walczę z wykończeniówką: tempo i efekty robót tynkarskich mnie wykańczają, wszystko inne się opóźnia, dach przecieka, ściana 3W...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=1357


Temat: Kierownik budowy po stanie surowym - do czego potrzebny?
budowe. To oswiadczenie jest zwiazane z odpowiedzialnoscia karna czyli jesli nastapi katastrofa budowlana to kierownik budowy moze spedzic kilka lat w kryminale.Niemniej jednak pozwole sobie opisac twoje punkty: 1.kierownik nie ma ... elektryk nie zrobil fuszerki - rozmowa w tym miejscu kto na tym sie lepiej zna to inna sprawa. 2.kierownik ma obowiazek uczestniczyc podczas prob szczelnosci i podpisuje protokol odbioru szczelnosci wiec wszystko moze sprawdzic - pozostale wg. pkt.1. 3.na wykonanie tynkow jest norma ktora w dalszym ciagu obowiazuje nie bede w tym miejscu sie rozpisywal ale mierzy sie to na milimetry - krzywizny na murze itd - pozostale jak pkt.1. 4. protokol kominiarski sporzadza kominiarz wazne aby w tym protokole zapisac nawiew , wywiew powietrza oraz sprawdzic kanaly dymowe. w tym punkcie protokol sporzadza kominiarz ale kierownik budowy w tym protokole otrzymuje potwierdzenie ze przewody kominowe sa drozne. spotkalem sie kilkakrotnie w tamtym roku ze byly problemy z odbiorem koncowym budowy poniewaz kominiarz zle wypisal protokol / sa to ludzie najczesciej z podstawowym wyksztalceniem/ wiec obecnosc kierownika budowy ? 5.kierownik budowy to czlowiek ktory odpowiada za cala budowe i jego asystencja wiaze sie z oswiadczeniem. ... czyli po podpisaniu tych w/w protokolow bieze na siebie odpowiedzialnosc zwalniajac z niej elektryka , hydraulika , instalatora itd. Natomiast nie ma jednoznacznego okreslenia ze kierownik ma nocowac na budowie to juz jego sprawa jak odpowiada za swoje czyny. Tutaj na budowie jest najwazniejszy inwestor i on ma prawo zwolnic kierownika z okreslonych robot czy sprawdzen - MOZE TAK ZROBIC INWESTOR - ... wlasciwy do miejsca usytuowania budowy po zgloszeniu do odbioru koncowego budynku przez inwestora wg. nowelizacji prawa budowlanego to juz inna sprawa.A na koniec dodam ze od 1 maja 2004 roku kierownik budowy ma obowiazek zbierania i gromadzenia certyfikatow CE bo przy odbiorze koncowym beda wymagane na poszczegolne materialy niezaleznie od ktorego roku jest budowany budynek. Brak takowych certyfikatow moze byc podstawa do ... robic jest wg. prawa budowlanego taki zapis ze za wszystkie czynnosci na budowie odpowiada INWESTOR i on ponosi skutki swoich decyzji.
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=12135


Temat: Skrócona umowa z wykonawcą na stan surowy bez dachu..
budowlane polegające na wykonaniu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej do stanu surowego otwartego budynku mieszkalnego ...................... w miejscowości ................... wg dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego. § 2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz ... plac budowy oraz pobór wody i energii elektrycznej 3. Zapewnić nadzór inwestorski. § 4. 1. Roboty wykonane będą z materiałów dostarczonych przez Zamawiającego. 2. Wykonawca zapewni maszyny i urządzenia, niezbędne do realizacji i wyposażenia inwestycji. § 5. 1. Ustala się ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości ....................... brutto (słownie .......................................) za wykonanie robót ujętych w Załączniku nr 1. płatne w trzech transzach: 1) po wykonaniu stanu „zero” – ............... zł, 2) po wylaniu stropu – ................ zł, 3) po zakończeniu robót – ................ zł. Wartość wynagrodzenia ryczałtowego jest niezmienna do końca realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 2. Wykonanie robót dodatkowych nie objętych umową, może nastąpić jedynie na podstawie aneksu, sporządzonego w oparciu o zlecenie otrzymane od Zamawiającego. Wykonanie robót dodatkowych nie objętych zleceniem Zamawiającego nie stanowi podstawy do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Koszt tych robót będzie obciążał wyłącznie Wykonawcę. 3. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonane być mogą jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 4. Rozliczenie końcowe nastąpi w terminie 7 dni od dnia zakończenia końcowego odbioru robót. 5. Podstawą do wypłaty końcowej jest bezusterkowy protokół odbioru końcowego. § 6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, za szkody wynikłe na terenie budowy w okresie od chwili przejęcia terenu od Zamawiającego do chwili odbioru końcowego obiektu. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców. § ... terminie. Wykonawca realizuje inwestycję w sposób sprzeczny z treścią niniejszej umowy. W toku odbioru stwierdzono wady istotne, nie nadające się do usunięcia. § 8. Wadą istotną jest wada uniemożliwiająca wykorzystanie obiektu ... w wykonaniu robót poza terminy określone w harmonogramie realizacji inwestycji w wysokości ...... zł za każdy dzień zwłoki - zwłoki w usunięciu wad poza termin wyznaczonym zgodnie z treścią §9 niniejszej ... niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. § 13. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają: Kodeks Cywilny oraz Prawo budowlane § 14. Wykonawca udziela Zamawiającemu ..... miesięczną/letnią gwarancję na wykonane przez siebie roboty. § 15. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. podpisy zamawiającego i wykonawcy
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=68583


Temat: Umowy
Umowy podpisuje się z różnych powodów czasami by nie stracić roboty Wyobraź sobie ze żeby nie gęste sito Fugasa to kto wie czy nie stał bym przed taka koniecznością Nie zgadzam ... na naprawdę duże roboty takie jak blok czy siedziba firmy strony zamawiające miały swoich prawników ale umowa była jasna i rzeczowa A może wystarczy taka UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w................................... ... ewidencji pod nr ................................ jako Firma .................................................. .................................................. . zwanym dalej Wykonawcą. §1 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji .............................................. §2 Strony ustalają termin rozpoczęcia robót na dzień ...................................... zaś termin zakończenia na dzień....................................... §3 1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w kwocie ............................... netto 2. Do rachunku Wykonawca będzie doliczał podatek VAT w wysokości obowiązującej w okresie trwania niniejszej umowy. 3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT baz podpisu osoby upoważnionej do jej odbioru. 4. Wykonawca oświadcza, że posiada NIP ......................................... 5. Zamawiająca oświadcza, że posiada NIP ........................................ §4 Zamawiający oświadcza, że posiada dostateczne środki na pokrycie należności, wynikającej z wykonania przedmiotu umowy. §5 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć całość materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. §6 Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych niniejszą umową jest P................................................. ...... bezpośredni wykonawca robót. §7 1. Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi: 1) fakturami częściowymi za przedmiot umowy wykonany w danym miesiącu. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będą: protokół odbioru wykonania elementów robót sporządzony na ostatni dzień roboczy danego miesiąca kalendarzowego (tj. na roboty wykonane w danym miesiącu), 2) fakturą końcową za wykonanie przedmiotu umowy, stanowiącą różnicę wynagrodzenia za przedmiot umowy według § 3 ust. l a sumą wystawionych faktur częściowych. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy. 2. Faktury częściowe i końcowa zostaną zapłacone w terminach: 1) faktury częściowe - w ciągu .............. dni od daty dostarczenia jej do Zamawiającego, 2) faktura końcowa - w ciągu .............. dni ... się datę uznania rachunku Wykonawcy. §8 W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawca będzie naliczał ustawowe odsetki. §9 Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień umowy będzie ... nieważności i zawierać uzasadnienie. 3. Wykonawca sporządzi inwentaryzację robót a Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych. 4. Zamawiający dokona zapłaty za wykonane roboty. §11 Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem...
Źródło: betaforum.muratordom.pl/showthread.php?t=19998


Temat: Dom w granicy działki
1) oryginał dziennika budowy; 2) oświadczenie kierownika budowy: a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, b) o doprowadzeniu do należytego stanu i ... ich odpowiedniego zagospodarowania; 4) protokoły badań i sprawdzeń; 5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; 6) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy. 2. W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, ... udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli, o której mowa w art. 59a. 7. W przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem przepisów art. 54 i 55, właściwy organ wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. Do kary tej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1, z tym że stawka opłaty podlega dziesięciokrotnemu podwyższeniu. 8. Po zakończeniu postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego albo udzieleniu pozwolenia na użytkowanie, właściwy organ zwraca bezzwłocznie ... i wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie mieści się w szeroko pojmowanym zakresie postępowania o pozwolenie na budowę i stanowi po prostu jego kolejny, w tym wypadku końcowy, etap. Powiadomienie o ... jako element końcowy postępowania w zakresie pozwolenia na budowę oceniane musi być nie tyle w świetle prawa cywilnego, lecz z punktu widzenia prawa publicznego (administracyjnego). Przepisy Prawa budowlanego nie zawierają wymogu ... działań przez organy nadzoru budowlanego prowadzących do wydania decyzji na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy. Zanim wyślesz kogoś bezmyślnie do nadzoru zastanów się dwa razy.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=41320 

 


Copyright 2001-2099 - Darmowe Antywirusy